Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra  prowadzi    działania promocyjne i informacyjne     w ramach projektu  „MODEL DOM– skalowanie innowacji społecznej” POWR.04.01.00-00-DOM1/22 – w szczególności poprzez działania:
·       prowadzenie kampanii rekrutacyjnej w mediach społecznościowych – w miesiącach aktywnej rekrutacji wsparcie rekrutacji Grantobiorców

 

·       prowadzenie działań upowszechniających – skalowanie – zwiększenie rozpoznawalności działań i metodyki modelu – po zakończeniu rekrutacji nawiązywanie współpracy z innymi interesariuszami ,którzy mogą potencjalnie stać się użytkownikami Modelu Dom.
MODEL DOM to kompleksowe wsparcie rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego z zachowaniem zgodności z modelem.
„Model DOM” koncentruje się na dostarczeniu opiekunom dzieci z chorobą nowotworową nowych narzędzi, które umożliwią wykorzystanie zasobów własnej rodziny i najbliższego otoczenia w pracy z dzieckiem onkologicznym, a w konsekwencji pomogą również dziecku. Głównym elementem jest wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości lokalnych pracowników instytucji pomocy społecznej, psychologów, pedagogów, terapeutów, partnerów społecznych oraz nauczycieli na temat możliwości i sposobów wspierania przez środowisko lokalne rodzin, które borykają się z tym problemem.

Celem projektu jest upowszechnienie modelu kompleksowego wsparcia rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego, poprzez wdrożenie modelu w nie mniej niż 15 instytucjach na terenie całego kraju- Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży).
Projekt „MODEL DOM– skalowanie innowacji społecznej” nr POWR.04.01.00-00-DOM1/22 realizowany przez DGA S.A. w partnerstwie z FUNDACJĄ WSPIERANIA ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –
2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne)
O samym projekcie więcej na stronie:

Media społecznościowe projektu prowadzone przez FWWJ: