CELE STATUTOWE FUNDACJI „WSPIERAMY WIELKICH JUTRA”

Rozdział 2

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6 Cele i formy działania Fundacji

 1. Celem Fundacji jest:
 • wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 • inicjowanie powiązań między przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, sferą naukową i badawczą oraz zarządzanie takimi powiązaniami,
 • rozwój świadomości obywatelskiej i zaangażowania społeczeństwa służące stabilnemu rozwojowi gospodarczemu,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • wspomaganie i promowanie inicjatyw, społecznych, naukowych, badawczych i oświatowych dotyczących rozwoju gospodarczego i instytucjonalnego,
 • działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • promocja społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • działalność charytatywna.
 1. Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez:
 • działalność informacyjną, promocyjną, szkoleniową i doradczą,
 • organizację i rozwój narzędzi i mechanizmów wymiany doświadczeń i informacji między różnymi sferami życia gospodarczego i partnerami zarówno w kraju , jak i za granica,
 • wspieranie tworzenia potencjału zarówno kadrowego, jak i technicznego do prowadzenia prac badawczo – rozwojowych, transferu technologii, innowacyjnych  rozwiązań,
 • organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
 • kreowanie, przygotowywanie, prowadzenie projektów służących realizacji celów działania Fundacji,
 • prowadzenie prac analitycznych i badawczych dotyczących w szczególności rynku pracy, gospodarki, zasobów ludzkich, jak również proponowanie rozwiązań służących  rozwoju opartych na doświadczeniu innych krajów i wiedzy naukowej,
 • sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii w zakresie związanym z realizacją celów statutowych,
 • działalność wydawniczą,
 • organizowanie, współorganizowanie spotkań, wykładów, seminariów i konferencji służących przekazywaniu wiedzy, gromadzeniu danych i informacji z zakresu działalności Fundacji.
 • organizowanie lub współorganizowanie targów/konferencji celem propagowania informacji z dziedzin objętych zakresem działalności Fundacji
 • organizowanie konkursów i innych inicjatyw dla obszarów objętych przedmiotem działania Fundacji,
 • realizację programów stypendialnych i pomocowych, udzielanie stypendiów i pomocy finansowej lub podejmowanie działań wspierających ukierunkowanych na  pozyskanie takich stypendiów i pomocy,
 • tworzenie lub finansowanie raportów poświęconych poszczególnym dziedzinom życia,
 • współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność bądź posiadającymi potencjał merytoryczny w zakresie objętym działalnością Fundacji,
 • organizację staży i praktyk zawodowych,
 • inne formy działalności, w tym działalność dotacyjną wspierające realizację celów Fundacji.
 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać finansowo i rzeczowo działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
 2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach zrzeszających inne polskie i/lub zagraniczne podmioty o podobnych celach statutowych.
Aktualny statut Fundacji