OPIS PROJEKTU

Projekt Liga eSzkoła NUTS 3 – Poznański POPC.03.02.00-00-0538/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, projekt realizowany jest przez Fundację Wspieramy Wielkich Jutra w partnerstwie z Fundacją eSzkoła (lider projektu), Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Zaplanowane działania w projekcie podporządkowane są celom ogólnym:

 • Zwiększenie kompetencji cyfrowych 37 pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury z terenu 37gmin z podregionu NUTS-3 Poznański
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych 296 uczniów: dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat poprzez organizację zajęć szkoleniowych w w/w instytucjach

GRUPA DOCELOWA

Grupę osób do których skierowany jest projekt stanowią:

 • pracownicy gminnych samorządowych instytucji, którzy:

– są zatrudnieni na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej (nie rozliczają się na podstawie karty nauczyciela)
– mają możliwość oddelegowania do Projektu
– uzyskają poziom min A w obszarze kompetencji cyfrowych weryfikowanych testem, zgodnie ze standardem kompetencji cyfrowych

 • dzieci i młodzież, która:

– jest w wieku pomiędzy 10, a 18 lat,
– zamieszkuje na obszarze NUTS-3, w którym realizowany jest Projekt,
– zgłosi chęć udziału przez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego

 • Gminne Samorządowe Instytucje kultury, które mają siedzibę na obszarze NUTS-3 w którym realizowany jest projekt oraz ma chęci i możliwości późniejszego prowadzenia zajęć z dziećmi w obszarze tematycznym projektu.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

Projekt w swojej ofercie posiada zarówno szkolenia dla pracowników GOK, jak i dzieci i młodzieży oraz doposażenie GOK w niezbędny sprzęt.

Oferta dla pracowników GOK:

 • 30 godzin szkolenia e-Citizen
 • 30 godzin szkolenia z programowania
 • 60h praktyki w czasie szkoleń dla dzieci i młodzieży
 • pracownicy mają możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu ECDL

Oferta dla dzieci i młodzieży:

 • 15 dwugodzinnych spotkań dotyczących przygotowań do konkursu z dziedziny robotyki FIRST® LEGO® League, w którym na międzynarodowej arenie rywalizują drużyny z całego świata. Ich zadaniem jest zaprojektowane, zbudowanie i zaprogramowanie autonomicznego robota, który musi wykonać określone zadania konkursowe, zgodne z aktualnym „Tematem Wyzwania”.
 • 30 godzin szkolenia e-Citizen
 • 30 godzin szkolenia z programowania

Oferta dla Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury:

 • GSIK otrzymują:
 • 2 komputery przenośne typu notebook
 • 2 tablety dla uczniów
 • 2 zestawy edukacyjne – LEGO® Education zestaw robotyki SPIKE Prime, który ma na celu wprowadzenie do robotyki, inżynierii i kodowania w sposób, który jest prosty i ukierunkowany na cele dydaktyczne
 • zestaw turniejowy FIRST® LEGO® League: mata przejazdowa oraz klocki do budowy modeli i przeszkód stawianych na macie, na której uczniowie będą uczyć się podstaw robotyki  i przygotowywać do realizacji zadań konkursowych, wraz z licencją.

Po zakończeniu projektu cały sprzęt pozostanie w GOK, w których realizowany był projekt, pozwalając na rozszerzenie oferty edukacyjnej tych placówek o zajęcia z robotyki i programowania.

PROGRAM SZKOLEŃ

Szkolenia dla pracowników GOK: 

Pierwsza część szkolenia (30 godzin) obejmuje zagadnienia związane z obsługą komputera i zawansowanym zakresem wykorzystania Internetu. e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkowni­kom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z narzędziami do przeglądania zasobów internetowych oraz narzędziami wyszukiwania informacji. Nabędą umiejętności zawansowanego wyszukiwania informacji, jej selekcjonowania oraz krytyczniej oceny. Poznają narzędzia komunikacji internetowej, w tym poczty elektronicznej, a także nabędą umiejętności dzielenia się informacjami oraz korzystania z usług on-line, szczególnie w zakresie administracji, zdrowia, bankowości, handlu, kultury. Szkolenie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia i modyfikacji własnych przekazów i dokumentów zawierających tekst oraz multimedialne treści cyfrowe, zapisywania treści w różnych formatach oraz ich wykorzystania. Treści kształcenia obejmują także rozwiązywanie problemów technicznych, zagadnienia bezpieczeństwa urządzeń, oprogramowania i danych oraz zdrowia użytkowników. Zawierają obszar tematyki związanej z prawem autorskim, ochroną własności intelektualnej, licencjami oprogramowana, a także netetykieta.

Pracownicy GOK po szkoleniu e-Citizen i zdaniu egzaminu otrzymują certyfikat ECDL

Druga część (30 godzin) skupia się na rozwoju kompetencji programowania w różnych językach. Podstawy programowania zostaną wprowadzone z wykorzystaniem rozwiązania kompatybilnego z językiem graficznym Scratch, następnie zostaną wprowadzone elementy języka tekstowego microPython i aplikacje wspomagające programowanie dla osób niewidomych i niedowidzących. Podczas szkolenia uczestnicy będą głównie pracować metodami aktywizującymi, realizując projekty i przeprowadzając doświadczenia, ucząc się pracy metodami inżynierskimi. Praktyczne zadania uczestnicy będą rozwiązywać, pracując zwykle w grupach dwuosobowych. Częścią składową każdego ćwiczenia będzie dzielenie się wynikami pracy, dlatego uczestnicy będą przez cały czas dokumentować swoje postępy, korzystając z narzędzi TIK i oswajając się z nimi.

Szkolenie zakłada przygotowanie pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury do utworzenia i samodzielnego przygotowania lokalnych drużyn do startu w międzynarodowym konkursie FIRST LEGO League oraz do podniesienia ich kompetencji cyfrowych na szkoleniu e-Obywatel i po zdaniu egzaminu otrzymania międzynarodowego certyfikatu „e-Citizen”. W ramach szkolenia pracownicy nabędą i utrwalą wszystkie kompetencje przedmiotowe wskazywane w „Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych” oraz przyswoją niezbędne kompetencje technologiczne, techniczne oraz metodyczne. Nauczą się również wykorzystywania, konstruowania oraz programowania niezbędnych w trakcie przygotowań do konkursu robotów. W trakcie szkolenia poznają konstruktywistyczne metody pracy, opanują też wykorzystywanie adekwatnych narzędzi ewaluacji.

Szkolenie będzie trwało łącznie 60 godzin i uzupełnione zostanie o trzydzieści  dwugodzinnych zajęć praktycznych, podczas których pracownik GOK będzie prowadził zajęcia z dziećmi przy wsparciu trenera (są to zajęcia z puli stacjonarnych zajęć dla uczniów).

Szkolenia dla dzieci i młodzieży:

Po ukończonym szkoleniu pracownicy GOK będą gotowi do przeprowadzenia 60 godzin zajęć
z dzieci i młodzieżą, podczas których przygotują uczestników szkoleń do udziału w międzynarodowym konkursie FIRST LEGO League oraz do zdobycia certyfikatu e-Citizen. Zgodnie z założeniami projektu 30 godzin zajęć będzie odbywało się w asyście trenera.

Piętnaście dwugodzinnych spotkań zostanie przeznaczonych na prace przygotowawcze do konkursu robotyki. W trakcie kilku pierwszych zajęć pracownik gminnej samorządowej instytucji kultury poprowadzi uczestników poprzez meandry konstrukcji i programowania robotów, później będzie wspierał uczestników w ich dążeniu do rozwiązania zadań konkursowych i przygotowania zgodnego z tematyką konkursu projektu badawczego, pełniąc rolę trenera drużyny. Jego rolą będzie koordynowanie pracy dzieci i młodzieży i ich wspieranie. Dzięki zaangażowaniu w rozwiązywanie problemów i wyzwań konkursowych uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia i rozwoju wszystkich kompetencji wskazanych w „Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych”.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu: 1 318 367,76 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania: 1 318 367,76 zł

KONSORCJUM PROJEKTU