OPIS PROJEKTU

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność +” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV , Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem projektu jest Wsparcie procesu inkubacji 50 innowacyjnych pomysłów z terenu całej Polski dotyczących rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełno sprawnościami oraz dla osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 04.2023r.

Projekt przyczyni się do zwiększenia wykorzystywania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego.

GRUPA DOCELOWA

  1. Grantobiorcy – innowatorzy społeczni, podmioty prywatne (osoby fizyczne oraz grupy nie formalne), oraz podmioty publiczne, które mają pomysł na innowacje wspierającą osiągnięcie celów projektu.
  2. Odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań. Odbiorcami są osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji dla których tworzone są rozwiązania. Użytkownicy to m.in. opiekunowie i rodziny odbiorców, instytucje świadczące usługi publiczne, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami i na rzecz osób starszych, które są zainteresowane korzystaniem z innowacji dla grupy odbiorców w zakresie zwiększania dostępności przestrzeni publicznej.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

  1. Ogólnopolski, otwarty nabór granotbiorców – 3 edycje.
  2. Udzielenie 50 grantów.
  3. Wsparcie granotbiorców przy tworzeniu oraz testowaniu innowacji (warsztaty, coaching, doradztwo specjalistyczne).
  4. Wybór rozwiązań i upowszechnianie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i praktyki.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu: 4.522.973,00 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania: 4.522.973,00 zł.

OKRES REALIZACJI

2019-09-01 – 2023-04-30